måndag 30 september 2013

Lidingöcentern fortsätter taktiserande i kommunfullmäktige

Lidingöcentern fortsätter sin linje att utan substans opponera. Man har helt missförstått sin uppgift som opposition: Oppositionen ska hitta fel hos Majoriteten, inte hitta på fel hos Majoriteten.

En av flera frågor gällde om Lidingö Stad ska satsa skattebetalarnas pengar i vindkraftsanläggningar. Med en blandning av svepande formuleringar om behovet av miljösatsningar och anklagelser om att Majoriteten inte kommit med detaljerade ekonomiska beräkningar.

Hans Barje (M) redovisade en bedömning från Handelshögskolan att Upplands-Väsbys satsning på vindkraftverk inte innehåller tillräcklig substans - bättre att kommunen satsar på att köpa miljövänlig energi än att äga produktionsmedlen.

Lidingöcentern, tätt följda av Socialdemokraterna, tycks inte ha något emot att sätta skattebetalarnas pengar på spel. Det är ju diametralt motsatt salvelsefulla uttalanden tidigare om det oansvariga i att lösa kommunikationsproblem på ön med t.ex. vägtunnlar - just därför att det skulle vara riskabel användning av skattebetalarnas pengar. Men vad är det i jämförelse med satsningar i riskabla energiprojekt någon annanstans?

Lidingöcentern är i varje fall konsekvent i sin populistiska linje. Riktigt belysande var alltså att inte förrän vid kommunfullmäktige sammanträde hade oppositionsrådet (C) kommit på att begära mera fakta - en fråga som hade kunnat väckas redan vid Kommunstyrelsens Arbetsutskotts sammanträde...

---

lördag 28 september 2013

Väger barnperspektivet tyngre än föräldrars religionsfrihet?

Sedan en längre tid har frågan om omskärelse av småpojkar är försvarbart. Argument för har framför allt varit föräldrars rätt till religionsfrihet och rätt att för barnets räkning bestämma om ett ingrepp som av dem anses som absolut nödvändigt för att tillhöra föräldrarnas religion.

Emot sådan, icke-medicinskt motiverad, kirurgi är de risker som alltid är förknippade med sådana ingrepp: bedövning, blödningar, infektioner.

I dagens DN skriver en rad företrädare för olika delar av Vårdsverige om att omskärelse av små pojkar inte är förenligt med FNs barnkonvention.

När det gäller omskärelse av flickor är opinion och myndigheter lyckligtvis klart emot. När det gäller pojkars rättigheter är det inte lika klart. Det har hävdats att de ingrepp som rubricerats som omskärelse innebär kontroll av kvinnors sexualitet. Ser man på den i befolkningen klart mer omfattande manliga omskärelsen i USA, så har den sitt ursprung i klara drag av behov av kontroll av pojkars sexualitet - en tro i många kretsar att ingreppet skulle omöjliggöra eller i varje fall fösvåra onani.

Bland vuxna i några länder i Afrika har omskärelse testats som skydd mot spridning av HIV. Resultaten är dock inte så övertygande om somliga hävdar. Dels är skyddet bara partiellt - drygt halverad risk jfr inget ingrepp, men uppföljningsperioden var högst två år och för individen är 60% skydd inte speciellt attraktivt. Tänk om någon annan dödlig sjukdom skulle motverkas med ett medel som bara halverar risken att få sjukdomen. Skulle vi acceptera ett vaccin mot stelkramp, polio eller smittkoppor med så dålig skyddseffekt. Däremot är det sant att ett 60%igt skydd mot smitta med HIV skulle innebära att smittan sprids långsammare i befolkningen. Men är det ett etiskt synsätt, att presentera omskärelse som ett skydd mot HIV för individen?

Nu handlar inte omskärelse av små pojkar främst om skydd mot HIV-smitta, utan om hur långt en religion får gå. Om FNs barnkonvention och en religions traditioner inte är förenliga - vad är det då som bestämmer vilket barnperspektiv som är det som svensk lagstiftning ska ta hänsyn till?

När det gäller om ingreppet ska betalas av sjukvården, av föräldrar eller samfund, så finns ju beslut i olika landsting om att låta utföra eller inte utföra ingreppet inom sjukvården. Inte utan fog talas om behovet att se till att OM ingreppet utförs så ska det vara så säkert SOM MÖJLIGT för barnet. Delvis finns här en parallell till abortfrågan - den fria aborten i sjukvården infördes inte så lite på grund av alla livsfarliga, illegala aborter som utfördes av ofta mindre nogräknade och även mindre utbildade personer. Man insåg att aborter ändå skulle utföras, så för kvinnors säkerhet beslöts att legalisera en säker verksamhet. Men det finns en avsevärd skillnad - omskärelse av pojkar är inte det samma som att hindra en oönskad graviditet.

....

lördag 14 september 2013

Centrum-Torsvik och Lidingöcentern

Lidingöcentern har inte mycket till egen politik utan gör allt för att finna opinionsvindar att dra nytta av. Så var det med alla överdrifter i frågan om att lösa Södra Huvudledens nuvarande sträckning genom ett villaområde och så var det också med hoppandet från tuva till tuva i frågan om att säkra kvaliteten i stadens gymnasieutbildningar. Lidingöcentern försökte fånga opinionsvindar men kom bara med det ena förslaget efter det andra som skulle få som konsekvens minskad valfrihet, sämre högstadieskolor och minskade resurser till undervisning för nöjet att betala för tomma lokaler.

Så nu gäller det frågan om den långsiktiga utvecklingen av Lidingö. I det stora projektet att INTE hålla diskussionerna i de politiska kretsarna, utan föra ut sakfrågorna till invånarna så driver Lidingöcentern nu tesen att moderaterna - eller majoriteten - redan beslutat att genomföra något av de scenarios som tagits fram som underlag för dialog med invånarna. Det är solklart att Lidingöcentern gärna såg att Lidingöborna skulle uppfatta det så, men sanningen är - som vanligt med Lidingöcentern - en helt annan.

Om man studerar materialet framgår det klart att det handlar om att beskriva olika framtidsscenarios och vad det skulle krävas för att nå olika mål. Skulle större delen av det sk Torsviksdiket - betongkonstruktionen med Södra Kungsvägen i botten - överdäckas skulle det krävas omfattande exploatering för att finansiera detta.

Först efter en omfattande dialog med invånarna - formella samråd, sammanställning av synpunkter inlämnade till Lidingö Stad och - inte minst - våra aktiva medlemmars möten med Lidingöbor i Centrum och vid dörrknackning - har vi börjat formulera hur vi i harmoni med Lidingöborna vill se Lidingös utveckling. Det handlar om att våga lyssna och därefter ta ställning till hur vi kan verka så att Lidingö behåller sin gröna småstadskaraktär och samtidigt göra det möjligt att behålla och utveckla service i form av affärer och kommunikationer. Och kanske också göra det möjligt att bygga ett nytt och fräscht badhus. Men det kräver omsorg om ekonomi och öns naturresurser. Ett opportunistiskt parti som Lidingöcentern kan inte det, eftersom man bara vänder sig efter hur man tror vinden blåser vid just det tillfället.

En fråga som dykt upp då och då handlar om bl.a. Stockholms Handelskammares utlåtande som föreslår utbyggnad av tunnelbana till Lidingö. Men vad de flesta förespråkarna på ön INTE tycks kännas vid är att det även handlar om att öka invånarantalet med ca 30.000 invånare (10.000 nya bostäder skulle krävas. Och det handlar inte om tre stationer på Lidingö, utan i så fall en station. Detta belyser tydligt att man inte bara kan se till eventuella fördelar av olika förslag, utan även måste se vad de kostar - och då inte bara i pengar utan i högsta grad i miljö i vidaste bemärkelse.

Lidingöcentern påstår enligt senaste numret av Lidingö Tidning (13/3) att majoriteten gjort en pudel. Antingen vet man inte vad begreppet står för eller så försöker man lura Lidingöborna. Det blir ju i varje fall ett försök att vända bort intresset från sakfrågorna. Majoriteten har aldrig föreslagit något av de fem olika framtidsscenarierna, alltså är det inte fråga om någon pudel.

Men besvikelsen är nog stor i Lidingöcentern. Man har försökt få det att framstå som om majoriteten vill genomdriva alla scenarios. Och så visade det sig att det inte var fallet. Det är nästan så att man kan tro att Lidingöcentern skulle vilja genomdriva ett expansivt förslag i folkomröstningen för att sedan påstå att det är majoritetens förslag.

---

fredag 13 september 2013

Alliansregeringen satsar stort på skolan

Idag tillkännagav Alliansregeringen kommande års satsning på skolan. Det handlar både om mer resurser för att utveckla systemet med förstelärare och lektorer och om att minska den administrativa bördan. Att låta lärarna vara mer lärare är inte bara lovvärt, det är ett nödvändigt steg för en bättre skola.

Socialdemokraterna lovar i sin godhet att inte riva upp reformen med förstelärare och lektorer, men i övrigt fick vi inte veta annat än att huvudmålet för S är att anställa fler lärare. Och i Aftonbladet reduceras miljardsatningen till 604 miljoner. Tala om att gripa efter halmstrån!

---

SvD, SvDDN, DN, Expressen, Expressen, Aftonbladet

---

onsdag 11 september 2013

Vart är Karolinska Universitetssjukhuset på väg?

Som anställd vid Karolinska Universitetssjukhuset har jag givetvis ingen kritik att framföra mot sjukhusets ledning. Det kunde ju uppfattas som illojalt mot ledningen, även om det även skulle kunna tolkas som en lojalitet med patienter och skattebetalare att framföra kritik om en verksamhet sköts dåligt genom att korrekt vård inte ges eller skattemedel slösas bort. Men ingen kritik från min sida...

Däremot kan man ju se vad andra skrivit och framfört.

I februari konstaterade landstingsrådet Lundquist i landstingsfullmäktige att sjukhuset inte följer avtal och fastställt vårdprogram och att män i barnlösa par inte får den utredning och behandling som landstinget bestämt ska ges. Dessutom tar man betalt för tjänster som inte levereras. (och detta pågår fortfarande).

Barnmorskor samlade sig i somras till kritik mot dåliga förberedelser för sommarens förslossningar. Målet för deras kritik var för ovanlighetens skull inte politiken, utan klinikledningar och sjukhusledningar som enligt deras uppfattning skönmålat situationen inför landstingets tjänstemän och politiker.

I dagens DN skriver Hanne Kjöller om Datainspektionens klagomål avseende journalsekretess vid Karolinska Universitetssjukhuset.

I dag har det rapporterats i TV hur planeringen av ett nytt strålhus toppstyrts så att det höll på att ta en ända med förskräckelse. Lyckligtvis nådde fackets och skyddsombudets protester fram till finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl som satter ner foten och begärde in synpunkter från experter utanför Stockholm.

I förra veckans Dagens Medicin rapporteras om en divisionschef - tillika medlem i sjukhusets ledningsgrupp - som bisyssla sitter i en privat vårdkoncerns styrelse. Men det var tydligen utan problem, eftersom sjukhusdirektören givit sitt godkännande.

---

DN

---

tisdag 10 september 2013

Om andrologi och politik

I Dagens Nyheter citeras en studie där man funnit ett samband mellan ökande testikelstorlek och minskande intresse att ta hand om sina barn. Förvisso finns ett statistiskt säkerställt samband mellan testikelstorlek och neuropsykologiska undersökningar. Men sambandet är inte speciellt stort. Man kan sammanfatta att ungefär 5% av variationerna kan bero på skillnad i testikelstorlek. Återstår således andra faktorer att orsaka återstående 95% av variationer.

Till detta kommer frågetecken kring studiens ringa storlek (ett 70-tal individer av vilka ett 50-tal lät mäta testikelstorlek). Mätmetoden för testikelstorlek går inte enkelt att validera - bygger på mätningar främst av delar av hjärnan. Och det är inte den uppmätta testikelstorleken, utan den variation i testikelstorleken som inte beror på skillnad i kroppsstorlek, som man använt i jämförelserna.

Den slutsats jag måste dra - baserad på vetenskaplig evidens - när jag tillfrågades av DNs journalist är att man förvisso visat ett statistiskt samband men att uppenbarligen många andra faktorer spelar in, dvs det går inte att utifrån en mans testikelstorlek avgöra om han kommer att ta väl hand om sina egna barn.

Men tydligen har den kommentaren retat en läsare så till den grad att jag får ett e-brev samma morgon:


"Hej!


Jag förvånas av dina kommentarer relativt de rön som presenteras i dagens DN.


Jag menar, om man nu har lyckats konstatera ett samband mellan testikelstorlek och engagemang i barnens uppväxt, så är väl det en uppgift som är intressant nog, i rent vetenskapligt hänseende.


Istället för att kommentera denna koincidens i sig, infogar du den direkt i en politisk agenda.


Jag vet att du är androlog och politiker men att du (medvetet) blandar ihop vetenskap och politik på det sättet tycker jag är anmärkningsvärt."
Nej, jag blandar varken medvetet eller omedvetet ihop vetenskap och politik här. Min kommentar till DN var helt vetenskapligt grundad. Men, om man anser att det är att blanda ihop politik och vetenskap att på vetenskaplig grund ifrågasätta politiska dogmer, då kommer jag att fortsätta blanda ihop.

---

fredag 6 september 2013

Hersby Gymnasiums nya namn lär bli ... Hersby Gymnasium

När det stod klart att den bästa lösningen för Lidingös kommunala gymnasier var en sammanslagning ville vi ge elever och personal möjligheten att gemensamt arbeta fram det nya gemensamma gymnasiets namn. Namnfrågan är en viktig identitetsfråga för elever och personal. Därför var det av största vikt att framtagningen av ett namn för den gemensamma enheten inte blev en politisk process i stadshuset, utan en del av arbetet med att skapa ETT gymnasium.

Såvitt jag har förstått har en omröstning bland elever och personal givit resultatet att 87% är för att det nya gymnasiet får namnet Hersby Gymnasium.

Jag minns fortfarande den irritation det väckte 1973 när den tidens kommunalpolitiker ville döpa om Hersby Skola till Gustaf Dahlén-skolan. Förslaget blev inte verklighet, men upplevdes som ett grovt, och onödigt, integritetsintrång. Det är därför glädjande att det nya namnet tagits fram i en process bland dem som är mest berörda och jag hoppas att de 13% som inte röstade på detta alternativ ändå kan uppleva en god gemenskap och trivas i Hersby Gymnasium framgent.


---

onsdag 4 september 2013

Minna Klintz (fp) lämnar alla kommunalpolitiska uppdrag

Idag kom det överraskande beskedet att Minna Klintz (fp) lämnar alla kommunalpolitiska uppdrag i slutet av denna månad. Det innebär ett plötsligt och oväntat byte av ordförande i Utbildningsnämnden.

Med full respekt för Minnas beslut, grundat i hennes situation som lycklig, men stressad, småbarnsförälder, måste jag ändå beklaga det ur perspektivet Lidingös Utbildningsnämnd. Vi har haft ett mycket gott samarbete - konstruktivt för att utveckla den politiska styrningen till mer övergripande och uppföljande arbete snarare än detaljstyrning. Vi i den styrande majoriteten är överens om det mesta och i de stycken vi haft lite olika synpunkter har det goda samarbetsklimat som Minna grundlagt möjliggjort för oss att resonera oss fram till lösningar som varit acceptabla för alla i majoriteten och samtidigt lämpliga för verksamheternas barn, elever och personal.

Mycket arbete återstår för barns och elevers bästa i Lidingös förskolor och skolor (fristående som i egen regi) och i det arbetet är Folkpartiets val av efterträdare till Minna Klintz av ytterst stor betydelse.

---

måndag 2 september 2013

Föreningsmöte med försvarsministern

Måndagskvällen har Lidingömoderaterna celebert besök i form av försvarsministern. En lysande presentation som belyste Nya Moderaternas roll som mest försvarsvänliga riksdagsparti. Tre huvuduppgifter: utveckla samhällets allmänna krisberedskap, genomföra det aktuella försvarsbeslutet samt förbereda nästa försvarsbeslut i Riksdagen. Mycket information framfört på ett intressant sätt!