tisdag 19 augusti 2014

Såg just socialdemokraternas valfilm

Det slog mig att socialdemokraterna rör ihop det. De beskriver ju det Sverige de själva vill skapa. Mannen är ledsen för att hans mamma finns i ett äldreboende och han har ingen möjlighet att flytta henne för det finns ingen valfrihet och inget alternativ.

Hade han levt i Alliansens Sverige och han och hans mamma inte varit nöjda, då hade mamman kunnat flytta.

Men, som Stefan Löfven sa i radio i morse: välfärden ska vara demokratisk, politikerna ska bestämma. Socialdemokratin vill fortfarande inte ge Sveriges invånare chansen att fatta egna beslut, för då är det inte "demokratiskt".

Socialdemokraternas valfilm är en allvarlig varning - det liknar vad man sa om den franska adeln efter revolutionen: de som ingenting lärt och som ingenting glömt...

----

tisdag 24 juni 2014

Fick idag ett meddelande från sjukhusledningen

Sjukhusledningen tackar mig för "det värdefulla arbete som du gör här på Karolinska." Och så bifogas två böcker, varav den ena är ledningens egen hyllning till sig själv:
"Detta är Lean - Lösningen på effektivitetsparadoxen" i  en specialutgåva för Karolinska "Ny upplaga med nytt förord och röster från Karolinska Universitetssjukhuset om hur man skapar ett världsledande universitetssjukhus".

Allt detta kan enbart ses som ett hån. Jag kan ge exempel på hur man lurar landstinget på skattepengar genom att inte leverera det som ingår i avtalet och hur man aktivt lägger ned internationellt ledande verksamhet, sådant som bygger på evidensbaserad medicin.

Så har sjukhusledningen gjort i praktiken, medan man strör lovord över sin egen verksamhet.

Detta är egentligen inte en politisk fråga, utan en fråga om sjukvårdens organisation och ledning. Det handlar om etik och moral liksom om vetenskaplig hederlighet.

sjukhuset håller sig med lovvärda motton:

Ansvar

Vi tar ansvar för våra patienter, uppgifter och varandra. Vi säger ifrån om vi anser att något är fel.

Medmänsklighet

Vi möter våra patienter och varandra med omtanke och respekt. Vi utgår från varje patients unika behov.

Helhetssyn

Vi arbetar tillsammans över gränser för att ge bästa möjliga vård. Vi uppskattar varandras insats och ber om hjälp när det behövs.

MEN I PRAKTIKEN ÄR DET INGET MAN BRYR SIG OM.
Säger man ifrån, blir man ifrågasatt och nedlagd
Den som har makten behöver inte respektera sakkunskap; då tillåts man ljuga utan efterräkningar
Det är viktigare vem som bestämmer (och får intäkter) än att patienter får rätt och effektivt omhändertagande

-.-.-

tisdag 15 april 2014

Socialdemokratiskt nej till fritt skolval

Så har de reaktionära i Socialdemokratin höjt sin röst igen: Skåne-(S) kräver att det fria skolvalet slopas. Med en slutledningsförmåga som inte ens Nalle Puh skulle sänka sig till kommer man fram till att det är just det fria skolvalet som ligger bakom den svenska skolans sjunkande resultat. Att forskare lyfter fram helt andra förklaringar spelar ingen roll för hjärntrusten i Skåne-(S): det är friheten som hotar. Om vi bara inför tvång så löser vi problemen. Så vill hela S lösa alla problem: med mera tvång så blir allt bättre. Skolungdomar som tröttnat på skolan - tvinga dem tillbaka, skriv kontrakt men se inte efter vad som orsakat skolledan och försök framför allt inte skapa andra former av skola, andra inriktningar och annat innehåll som kan leda fram till anställbarhet.

Hur skulle då slopat skolval drabba Lidingöborna? Ett sätt att svara på det är givetvis att se på antalet barn som går i fristående verksamhet respektive i kommunal verksamhet:Antal elever i kommunal + fristående skola på Lidingö:          5461
Antal elever i fristående skola på Lidingö:                                 995

Antal barn i kommunal + fristående förskola samt pedagogisk omsorg:   2721
Antal barn i fristående förskola:                                                                   847
Antal barn i pedagogisk omsorg (alla fristående):                                       194


Slutsatsen kan bara bli att valfrihetens motståndare måste hindras att få inflytande.Socialism löser inte skolans problem, utan skapar dem!

---
 fredag 11 april 2014

Satsningar på skolan - därför att det behövs och därför att arbetslinjen ger resurserna

Nu går Alliansregeringen på storoffensiv i skolfrågan. Finansierade reformer med inriktning mot en bättre skola för alla:·        Förskolepaket: statsbidrag för mer personal
·        Lågstadielyft för förskoleklassen och åk 1–3
·        Obligatorisk läxhjälp i åk 4–9
·        Förstärkt frivillig sommarskola, åk 6–9, och obligatorisk sommarskola
·        Utökad undervisningstid i matematik i åk 7–9
·        Utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever
·        Statsbidrag för att förbättra studieresultaten i svenska för elever i åk 1–9 med liknande behov som nyanlända elever
·        Krav på kartläggning av nyanlända elevers kunskaper m.m.
·        Tioårig grundskola och skolstart vid sex års ålder inklusive förlängd skolplikt efter åk 9
·        Fortbildningssatsningen Läslyftet
·        Betyg från åk 4

Staten bidrar också till löneökningar för lärare genom karriärvägsreformen, enligt vad som beräknades i budgetpropositionen för 2014. 

Totalt innebär det för Lidingös del statliga resursförstärkningar till skolan på ca 20 miljoner kronor 2015 och mer permanent från 2019 på 25-30 miljoner kronor årligen.

torsdag 10 april 2014

Barngrupper i förskolan

Oppositionen i Lidingö har trumpetat om barngruppernas storlek och velat antyda att Lidingö skulle utmärka sig i negativ bemärkelse. När man ser på den nationella statistiken blir bilden inte alls lika dan:

Endast 33 av landets kommuner har färre barn per vuxen i förskolan (3,9-4,9 barn/vuxen)
Totalt 14 kommuner har lika många barn per vuxen (5,0) som Lidingö
Totalt 233 av landets kommuner har fler barn per vuxen i förskolan (5,1-7,0) jämfört med Lidingö

---


onsdag 9 april 2014

Alliansregeringen kan fortsätta satsa på skolan - oppositionen skulle inte ha råd

I och med att oppositionen - om den är överens - hellre satsar på bidrag och fler arbetslösa ungdomar kommer den inte ha råd med de satsningar Alliansregeringen pekar på i sin vårproposition. Socialdemokratin har kommit med matta lösningar som andas gammalt, förlegat tänkande: tvinga ungdomar och barn till olika obligatorier. Alliense ser behoven av att höja kvaliteten både kortsiktigt och långsiktigt. Men det är inte möjligt utan resurser. Resurser skapas genom att se till att så många som möjligt är i arbete, genom att ändra riktning från Socialdemokratins bidragssamhälle till ett modernare Sverige där alla behövs.

Arbetskraften lyfter Sverige!
250 000 nya jobb är bara början.
Vi har aldrig varit fler som bidragit till mer. Alla behövs.
För varje arbetsvecka, dag och timme blir Sverige bättre. Tåligare. Tryggare. Rikare.


Detta vill Alliansregeringen ledd av Nya Moderaterna åstadskomma:

 • Mer kunskap i svensk skola
  • Återupprättad kunskapsskola med tydligare kunskapsmål, nationella prov och tidigare betyg
 • Sedan 2006 har Alliansen ökat resurserna till svensk utbildning med 7 miljarder
  • Ytterligare 5,8 miljarder i ökade resurser till utbildning under 2014-2018
 • Alliansen satsar 650 miljoner på förskolan under den kommande mandatperioden
  • Mindre barngrupper i förskolan
  • Vi vill stärka lärarnas och förskolechefernas kompetens
  • Vi vill att skolinspektionen ska få ett tydligare uppdrag att granska svenska förskolors kvalitet
 • Grundskolan ska bli tioårig och att de elever som inte når kunskapsmålen i nionde klass ska gå ytterligare ett år för att nå behörighet till gymnasiet
 • Kunskapsmål för läsning redan från årskurs 1 
  • Betyg från årskurs 4
  • 500 miljoner kronor satsas för att 40 000 lärare ska fortbildas i hur de kan förbättra barnens läsförmåga 
  • Mindre klasser i lågstadiet för mer lugn och ro i klassrummen
  • 300 miljoner på fler utbildningsplatser för lågstadielärare 
 • Varje elev ska få rätt stöd i tid. Ingen ska gå osedd genom skolan
  • Därför vill vi utbilda 3000 fler speciallärare
 • Varje elev ska få mer tid med en skicklig lärare
  • 490 miljoner satsas per år för att utöka undervisningstiden i matematik i högstadiet
 • Totala antalet matematiktimmar i grundskolan ökar från 900 (läsåret 2012/13) till 1230 (läsåret 2016/17)
 • Alla elever ska ha rätt till läxhjälp för att nå kunskapsmålen
  • 400 miljoner kronor satsas per år för att kommunerna ska erbjuda läxhjälp
 • Alla elever ska ha rätt till sommarskola för att nå kunskapsmålen
  • 180 miljoner kronor satsas per år för att kommunerna ska erbjuda sommarskola
 • Gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet och ha nära koppling med arbetsmarknadeN
  • Alliansen inrättar en ny gymnasiallärlingsanställning
 • Läraryrket ska stärkas med fler karriärtjänster och mindre pappersarbete
  • Lärare som utbildar sig till ämneslärare inom matematik, teknik eller något av No-ämnena ska få 25 000 kr i examenspremie per ämne
  • Lärare som utbildar sig till speciallärare ska få 50 000 kr i examenspremie
  • De nationella proven digitaliseras och rättas centralt för att minska lärarnas pappersarbete
 • Svensk forskning ska vara i världsklass
  • Alliansen har höjt forskningsanslagen med 9 miljarder kronor sedan 2006

tisdag 8 april 2014

Alliansregeringen sluter ringen - Östlig förbindelse

så kom då ett mycket efterlängtat initiativ från Alliansregeringen: en rejäl satsning på projektering av den östliga förbindelsen som sluter ringen kring Stockholms innerstad - kanske ska den kallas Alliansringen därför?

---

DN, Paul Lindquist

---

söndag 6 april 2014

Förebygg sexuella övergrepp - permanenta Preventell!

Inte för att jag själv arbetar vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, utan därför att det är så angeläget:

Det finns en försöksverksamhet med en telefon (PrevenTell) dit människor som oroar sig för att de själva eller någon närstående eller bekant kan vara i farozonen för att begå sexuella övergrepp, i synnerhet mot barn.

I samhället kan vi tala öppet om övergrepp av detta slag och vi känner nog alla obehag varje gång personer har blivit gripna eller dömda för otäcka övergrepp. Det måste finnas straff för sådant, men det vore ju ännu bättre om det gick att förebygga övergreppen.

Därför är det fantastiskt att det faktiskt finns möjligheter redan innan en person har förgått sig mot ofta försvarslösa individer som barn. Några citat ur en artikel på dagens Brännpunkt i SvD:

"Många barn utsätts för horribla sexuella övergrepp. Ett övergrepp som inte sker går inte att värdera i pengar. Men kostnaden för att driva, och utveckla, PrevenTells verksamhet är liten i jämförelse med vad sexuella övergrepp kostar samhället..."
 "Varje dag tar PrevenTell emot 4-5 samtal och totalt har hittills över 800 personer hört av sig. En majoritet, 70 procent, är mycket motiverade att bli av med sitt problematiska sexuella beteende och flertalet kommer till CASM för behandling. För många är steget att söka behandling stort och då är det oerhört viktigt att hjälpen är lättillgänglig."
"De som tar kontakt med PrevenTell mår ofta psykiskt dåligt. Att ta kontakten är för många inte bara ett första steg till att få hjälp med att förändra en oönskad sexualitet, utan också till att få hjälp för psykisk ohälsa i stort."
 "PrevenTell tar emot samtal från hela landet och kan sedan slussa vidare personerna till lokala vårdkontakter. PrevenTells projektfinansiering tar slut vid årsskiftet och verksamheten hotas därför av nedläggning."

----

lördag 5 april 2014

Arbetskraften lyfter Sverige

Sverigemötets huvudbudskap klart!

---

Rapport från Sverigemötet

I ett och ett halvt dygn har 2801 moderater diskuterat politik. Intressant och stimulerande. Jobbsatsningen behövs även för att skola och sjukvård ska kunna få bättre resurser.

---

fredag 4 april 2014

På väg till Sverigemötet i Göteborg

Så är det då dags för moderaternas kraftsamling inför valen. Brukar stärka både kunskap och ande.
På vägen ner läser jag i DN en föga analyserande artikel om moderata "lappkast", men många aspekter såsom förändringar i omvärlden förbigås eller förringas för att insinueras vara valfläsk. Lika illa som när förslaget om att finansiera satsningar på utbildning med höjda punktskatter likställdes med höjda inkomst- och arbetsskatter.

---

söndag 30 mars 2014

Ju mer jobb, desto mer resurser till sjukvården

I fredags var det kampanj i Stockholm om utvecklingen av sjukvården och kopplingen till att få fler invånare i arbete.

Mycket positivt har hänt i sjukvården - och för att fortsätta denna utveckling är det viktigt att fler kommer i arbete. Socialdemokraternas huvudnummer inför valet är att dubbla arbetsgivaravgiften för unga. Hur ska det kunna åstadkomma ett enda jobb till?

Sambandet mellan jobb och utveckling av sjukvården är klart:

"Ju fler som startar thaikiosker, cykelverkstäder och yogaställen desto fler får jobb. Och när man jobbar betalar man som bekant skatt, som i sin tur kan användas till allt från att hjälpa en person som är svårt sjuk till en extra lärare för en elev som behöver stöd.

Varje nytt jobb, varje extra arbetad timme betyder mer pengar till vårt län. Sedan vi kom till makten 2006 har påsen med skattepengar blivit större för varje år som gått. I år kunde vi lägga mer pengar än någonsin på skolan och sjukvården!

Att fler jobbar i vår stad bidrar också till att vi kan investera i både utbyggd tunnelbana och nya bostäder. Så även om Stockholm kan bli ännu bättre har vi redan idag mycket att vara glada för."
---

måndag 24 mars 2014

Lidingöcentern slår nya rekord i populism

För några veckor sedan lovade Lidingöcentern att satsa stora - men ospecificerade - belopp på mindre grupper i skola och förskola. Ingenting hur det skulle finansieras, vad som behöver prioriteras bort.

Den senaste veckan har man gått ut hårt med att en ny simhall ska byggas nu. Men simhallar kostar både att bygga och att driva. Även om man skulle hitta medel för att bygga en simhall - varifrån skulle medlen tas för att driva verksamheten? Vad vill man prioritera bort från förskola, skola, stöd och omsorg?

Eller tänker man söka finansieringen direkt ur invånarnas plånböcker.

Det luktar ren och skärt opportunism - populism. Publikfriande löften om mycket dyra reformer utan att klargöra hur det ska betalas. Kanske gör man det i den säkra förvissningen att Lidingöcentern kommer att förbli ett oppositionsparti som inte behöver låta sina förslag möte verkligheten.

Det är en ekonomiskt oansvarig politik att föreslå reformer utan att avslöja vilka skattehöjningar eller neddragningar i verksamhet som skulle krävas för att finansiera valfläsket...

----

söndag 23 mars 2014

Därför ska nationalekonomer inte besluta om skatter

Vi har de senaste dagarna fått höra att flera nationalekonomer beklagar att fastighetsskatten avskaffades. Hela resonemangen handlar om nationalekonomi och hur bra en fastighetsskatt ska vara för staten, för marknader.

Men inte med ett ord berör nationalekonomerna fastighetsskattens oerhört negativa effekter för enskilda individer:
 • skatt på en tillgång som inte genererar medel att betala skatten med
 • skatt som ökar därför att grannar som flyttat därifrån fått mycket betalt
 • skatt som missgynnar den som inte längre har en hög inkomst - läs pensionärer
Att nationalekonomer inte har till uppgift att värna om enskilda individer, utan har som akademisk uppgift att diskutera hur statens ekonomi sköts bäst är väl en sak. Men de journalister som intervjuat fastighetsskattsvurmare verkar inte vara speciellt kritiska eller villiga att ställa frågor om hur nationalekonomernas favoritlösning - återinförande av fastighetsskatten - skulle påverka pensionärer, eller hur funktionellt det är med en beskattning som ökar därför att tidigare grannar fått inkomster av försäljning.

Den enda form av fastighetsbeskattning som kan vara moraliskt försvarbar - med hänsyn till "granneffekten" - är att beskattningen bara baseras på innehavarens köpeskilling. Då skulle pensionärer som köpt bostaden för decennier sedan inte drabbas av att grannar säljer till mångdubbla belopp! En sådan poll-tax finns t ex i Storbritannien, där just den EGNA köpesumman utgör grund för beskattning, inte vad tidigare grannar fått betalt.

---

SvD, SvD, Expressen

---

söndag 16 mars 2014

Pedagogiskt ledarskap avgörande för skolors framgång

Så har det visats igen - det som redan är känt från internationella studier: den viktigaste faktorn för en skolas framgång är det pedagogiska ledarskapet. Moderaterna i Riksdagens Utbildningsutskott har med hjälp av Riksdagens utredningstjänst studerat de skolor som visat den största förbättringen i andelen helt godkända elever 2008 till 2012

"Gemensamt för skolorna är också det kollegiala samarbetet, enligt riksdagsgruppen. I stället för att stänga dörren till klassrummet, lärde lärarna av varandra och diskuterade pedagogiken. Rektorerna gav också lärarna ansvar – och tid – att utveckla pedagogiken."
 En konsekvent statlig satsning på att stödja och stimulera lärarnas kompetensutveckling och yrkesstatus som pedagogiska ledare är alltså både konsekventa och målinriktade insatser för att stärka den svenska skolans kvalitet för att stärka elevernas kunskaper.

---

 SvD, DN, Aftonbladet

Brister i rapporteringen om opinionsundersökningar

I dagens SvD, liksom andra dagar i andra medier, rapporteras om vad ett urval av väljare skulle ha lagt sin röst på om det varit "val idag". Men en uppgift är hela tiden frånvarande: hur många kunde eller ville inte ange ett parti? dvs hur högt skulle valdeltagandet ha varit om opinionsundersökningen skulle varit ett verkligt "val idag". Den uppgiften är i allra högsta grad intressant men anges inte. Man kan anta att det beror på att känner man till den uppgiften så är ett av det största partierna "jag-har-inte-bestämt-mig-än-partiet". Så har det varit i tidigare val, inte minst 2010, där "experter" räknat ut Alliansregeringen utan att ta hänsyn till de väljare som inte bestämt sig.

Det är svårt att frigöra sig från tanken att alltför många journalister låter sig styras mer av en vilja att skapa bilden av en förlorande Alliansregering än att göra ett ärligt försök att spegla verkligheten...

---

SvD

---

fredag 14 mars 2014

Moderat jobbpolitik är basen för mer resurser till vård och omsorg

Fredag eftermiddag. Fredrik Reinfeldt talar på moderata länsmötet i Stockholm. Grundfrågeställningen är tydlig: jobbpolitik med ordning i ekonomin är en grundförutsättning för att kunna få mer resurser till vård, omsorg och skola.

En egen reflektion efter att ha lyssnat på P1 under eftermiddagen: varför upptäcker ingen journalist att moderata skatteförslag inte handlar om skatt på arbete eller inkomst, utan om annan beskattning. Socialdemokrater vill åtminstone göra kraftigt dyrare att anställa ungdomar..

---

söndag 23 februari 2014

Heja Marit Paulsen!

I kvällens Agenda (SVT) sopade Marit Paulsen mattan med Sverigedemokraternas Kristina Winberg. Marit Paulsen (FP) var som alltid oerhört tydlig, påläst och engagerad. Sverigedemokraternas toppnamn hade inte annat att erbjuda än påståenden som att "men Regeringen har ju erkänt att brottsligheten har ökat" och andra påståenden om att den fria rörligheten inom EU, inklusive "social turism" är dyrt och farligt för Sveriges invånare. Paulsen lät sig inte påverkas av Winbergs försök att ta hem diskussionen med klyschor och andra ogrundade påståenden - sakligt gavs bakgrunden till att SD bygger sin politik på påhitt, missuppfattningar och inbillningar och det framstår än mer tydligt att SD hoppas kunna vinna röster med enkla demagogiska förvrängningar av sanningen.

Men då gäller det att inte möta Marit Paulsen i direktsändning. Tack, Marit!

---


Ofullständigt om Moderaterna och skatter

I dag lyssnade jag på Gomorron Världen i P1. En betydande del av tiden ägnades år diskussioner om veckans besked från Anders Borg om ett framtida behov av skattehöjningar.

Riktiga lågvattenmärken var att samtliga - inklusive röster från oberoende moderata SvD - missade poängen i valet av skatter att höja. Socialdemokraterna som dels aviserat kraftiga höjningar av skatten på ungas löner och som dels (Magdalena Anderssons uttalanden i höstas) att "självklart går vi inte till val på höjda skatter" som kommentar till att man accepterar jobbskatteavdragen. Men det senare är trots allt semantiskt tydligt: S går inte till val på att höja jobbskatterna, men man har inte heller lovat att INTE höja, bara att inte lova det i valkampanjen.

Det som saknades i analysen - och även har saknats i ledare i t ex SvD - är att de aviserade skatthöjningarna inte är skadliga för jobben. Det är alltså i samklan med arbetslinjen. Socialdemokratin fortsätter att sjunga arbetsbeskattningens lov.

Det är allvarligt att varken politiska reportrar eller journalister med politisk granskning inte förmår att lyfta denna skillnad: höjning av skatten får olika effekter beroende på vilka skatter som höjs. Givetvis kan man ifrågasätta om skatter alls behöver höjas. Men då bör man diskutera i vilken omfattning välfärdens kärna behöver resurstillskott eller ej. Och om man diskuterar statens behov av resurstillskott så kanske man bör notera att besparingar görs även vid sidan om studiebidraget.

Min bedömning är att statliga resursförstärkningar i skolan kan avsevärt förbättra möjligheterna att skynda på kvalitetsförbättringar. Det handlar om lärarlyft, mer tid för lärar-elev-kontakt (byte av tid för administration till tid för undervisning). Det handlar om att lärarens arbete inte är vanligt kommunalt kontorsjobb utan undervisningen handlar om att planera och genomföra framträdanden inför publik, publik som ska känna entusiasm och vilja att lära sig, publik som ska känna sig sedd och uppmuntrad.

---

tisdag 18 februari 2014

Historisk satsning på Stockholms Tunnelbana

En märklig diskussion i dagens landstingsfullmäktige: den borgerliga Alliansen har lagt fram ett förslag om utbyggnad. Alla partier tycks vara för, men oppositionen kämpar förtvivlat för att skaka fram argument som egentligen talar emot. Finansieringen är fel, utbyggnaden kommer för sent, bygg tvärbana Syd (spårväg) istället.

Inte på 20 år har ingen utbyggnad av tunnelbanan skett. Då faller oppositionens prat om senfärdighet platt - de har ju varit vid makten länge utan någon utbyggnad alls.

En viktig faktor är att även staten bidrar till finansieringen. Tidigare finansministern (S) hade ju som mantra "inte en krona till Stockholmsregionen". Alliansregeringen tänker annorlunda och bidrar. Det gillar inte alla i oppositionen. Bidrag från de kommuner som drar stora fördelar av utbyggnaden gillas inte heller av oppositionen. Som vanligt vill politiker till vänster att "någon annan ska betala".

----söndag 16 februari 2014

Magdalena Andersson (S) får underkänt

I dagens SVT avslöjas att socialdemokraternas kampanj om att Alliansregeringen håller på att göra som Grekland med statsskuld. Speciellt den ekonomisk politiske talespersonen Magdalena Anderssons trovärdighet blir allvarligt naggad i kanten när personer som Assar Lindbeck och socialdemokraternas egne ledarskribent Peeter-Jaan Kask anser att den socialdemokratiska ledningen försöker lura väljarna.

Och Stefan Löfven sägs påstå att S inte är ett bidragsparti, samtidigt som förslagen handlar om höjda bidrag - med oklar finansiering.

Det kan inte vara lätt att vara socialdemokrat. Och tänk om olyckan skulle vara framme och de måste genomföra sina löften! Det är nog därför man tar i från tårna med orealistiska argument - "måtte vi bara slippa regera, vi vet ju inte vad vi ska ta oss till..."

---

Aftonbladet,

lördag 15 februari 2014

Varför är Katalys så rädd för valfrihet?

I veckan skrev två representanter för det "oberoende" (men knappast opartiska fackliga) idéinstitutet  Katalys (som ett antal LO-förbund startat) på SvDs Brännpunkt. Förutom att försöka leda i bevis att alla problem i dagens skola beror på otäcka moderata marknadsliberala attacker på välfärden, så lyckas man skylla problemen på friskolorna i sig.
"Det är denna giftiga blandning av decentralisering, extrem privatisering och nyliberala styrningsmetoder som har förändrat den svenska skolan i grunden."
I dagens SvD svarar Mikaela Valtersson och Claes Nyberg vid Friskolornas riksförbund. Mycket tydligt påvisas klara faktafel som bara kan förstås som avsiktliga demagogiska grepp i en partsinlaga ämnad att rikta bort ljuset från socialdemokratin. Dessutom pekar man på verkligt vetenskapliga rön som motsäger de förutfattade meningarna från LO:s Katalys:
"Det fria skolvalet har inte försämrat resultaten i skolan, tvärtom. I 55 av Sveriges kommuner finns endast en högstadieskola. Det är i de kommunerna resultaten har sjunkit mest, och kostnaderna har ökat mest de senaste åren, enligt Reforminstitutet. IFAU konstaterade också i en forskningsrapport 2012 att alla elever i en kommun tjänar på den konkurrens som uppstår när fler elever går i friskola."

---

tisdag 11 februari 2014

Viktiga besked från Nya Moderaterna om skolan

I dagens SvD skriver Tomas Tobé, utbildnignspolitisk talesman för moderaterna om den framtidsinriktade politik som ska hjälpa till att vända den nedgående trenden i svensk skola.  Några avkortade utdrag:
 • Nya Moderaterna menar att staten behöver ta ett större ansvar för skolan där det behövs. Miljöpartiets förslag om samarbetsavtal mellan stat och kommun är byråkratisk och en onödig omväg för att genomföra de satsningar som vi vet behövs för att stärka skolresultaten. 
 • Nya Moderaterna menar att Skolinspektionens granskningar av skolor behöver utgå mer från elevernas kunskapsresultat och undervisningens kvalitet. 
  • I stället för att fokusera på olika former av dokumentation och de mer allmänna målen i läroplanen behövs en tydligare koppling till elevers resultat och de förutsättningar som skolan har att klara kunskapsuppdraget.  
 • För att lyfta svagare skolor menar Nya Moderaterna att det krävs en nationell resurs som kan sättas in då Skolinspektionen identifierar en skola där man inte lyckats stödja elevernas lärande tillräckligt. 
  • Skolverket bör ansvara för att den nationella resursen erbjuder relevant stöd, till exempel lärarhandledning, speciallärarkompetens, ledarskapsutbildning och förstärkt elevhälsa. 
----

måndag 10 februari 2014

Förstatligande av skolan är inte lösningen

Idag kom så utredningen om vilka problem som orsakats av kommunaliseringen av den svenska skolan. Eftersom personer i utredningens referensgrupp redan kritiserat utredningen för att ensidigt lyfta fram kommunaliseringen - och inte ta hänsyn till andra förändringars eventuella bidrag till problemen - så är det redan bekant att utredningen mer är en argumentsamtling för återförstatligarna, med Jan Björklund i spetsen.

Det är sorgligt att konstatera att han i stället för att analyser problemet och även ta med andra faktorer förefaller nöja sig med att skylla på moderata regeringskollegor på 1990-talet. Verkar mest som ett patetiskt försök att rikta sökarljuset åt ett annat håll.

Men det är väl den moderata skolkampanjen som givit Björklund skrämselhicka, eftersom han finner moderaterna viktigast att bekämpa än socialdemokraterna, som ju i skolminister Göran Persson hade den främst ingenjören i nedmonteringen av den svenska skolan.

Viktigare än att käbbla om historien, är att se framåt. Det gör den moderata skolpolitiken som skjuter in sig på några kärnfrågor:

 • Nya Moderaterna tar elevernas allt sämre kunskapsresultat på största allvar. Vi prioriterar tre områden: 
  • tidigare och mer särskilt stöd
  • utökad undervisningstid
  • fortsatta satsningar för att stärka läraryrkets status.
 • Både stat och kommunerna har ansvar för skolan. Nya Moderaterna vill se ett ökat statligt ansvar för svensk skola. Det innebär bland annat:
  • stöd fler karriärtjänster
  • mer resurser till utökad undervisningstdi
  • en stark skolinspektion.
 • Nya moderaterna kommer att noggrant studera Leif Lewins utredning och de slutsatser han drar för att utveckla våra lösningar på skolans problem.

---

SvD, DN, DN

Klara besked om Moderaterna och partifinansiering!

söndag 9 februari 2014

Illavarslande kommunal motsträvighet mot karriärtjänster för lärare

Alliansregeringen har lagt grunden till snabbast möjliga reformering av den svenska skolan.  Folkpartiet ensamt bland Allianspartierna sjunger förstatligandets lov, men det finns inget som säger att detta skulle lösa alla problem. Förvisso har "bara" 3/4 av kommunerna börjat införa karriärtjänster och endast 10% av tjänsterna har tillsatts som tillsvidaretjänster, dvs 90% är tidsbegränsade tjänster.

I mina ögon tyder detta på att politiker fortfarande har för mycket detaljinflytande i skolorna. Syftet har aldrig varit annat än att tjänsterna ska vara tillsvidare. Måhända finns en oro för att statsbidragen ska försvinna, i synnerhet om socialdemokraterna bildar regering igen.

För att uppnå lika villkor mellan friskolor och kommunala skolor borde blotta förekomsten av med ordinarie innehavara tillsatta tillsvidaretjänster på förstelärarnivå respektive lektorsnivå innebära att skolan vore berättigad till en "lärarkompetenspeng".

För Lidingös del gläder det mig att efter det första 20-talet förstelärare är betydligt fler på gång, att intresserade själva får anmäla sig och deras förmåga och erfarenhet prövas. Tjänsterna är tillsvidare och av vad som är överblickbart just nu så ska det bli minst ett 60-tal. Tyvärr har Lidingö ännu inte gjort någon satsning på lektorat. Det vore på sin plats att belöna både pedagogisk excellens och forskarutbildning.

---

SvD, Aftonbladet, e-SvD, DN

lördag 8 februari 2014

Mer kunskap i skolan - inte nytt huvudmannaskapNya moderaterna vill förstärka kunskapsfokus i skolan och säkerställa att alla elever får det stöd de behöver. Ingen elev ska behöva gå igenom skolan och känna sig osedd. Vi vill prioritera det som gör skillnad och som har stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Det kräver engagerade och skickliga lärare som har tillräckligt med tid för att se varje elev. Lösningen heter inte statlig skola.
Mer tid mellan lärare och elev. Jämfört med andra länder har svenska elever färre undervisningstimmar per dag. Alliansen har redan utökat undervisningstiden. Nya moderaterna vill gå vidare. Vi anser att tiden mellan lärare och elev spelar roll för att fler elever ska nå kunskapsmålen. Vi vill därför att elever i den svenska skolan ska få mer matematik- och svenskundervisning.
Varje elev ska bli sedd. Redan från början måste alla elever få den uppmärksamhet och det stöd som behövs för att få självförtroende att erövra kunskap. Alla elever har rätt till individuell stimulans och anpassade utmaningar. Nya moderaterna vill att det som kallas särskilt stöd ska komma tidigt och att fler elever ska få hjälp av speciallärare.
Skickliga lärare. Sverige klarar sig inte utan skickliga och engagerade lärare. Allt för få söker sig till läraryrket i dag. Vi vill stärka läraryrkets status. I dag råder det en allmän mening om att vem som helst kan bli lärare. Kraven för att bli antagen till lärarutbildningen måste skärpas. Det ska inte vara möjligt att bli antagen med svaga betyg. För att attrahera de duktigaste studenterna måste lärarlönerna öka. Därför föreslår vi att fler karriärtjänster för lärare inrättas – för Lidingös del åtminstone ett 60-tal. En duktig lärare som lägger ned kraft och energi på att varje elev ska lyckas ska få belöning för sitt hårda arbete. Dessutom är det viktigt att låta lärare vara lärare. Därför vill vi minska på lärares administrativa uppgifter så att det blir mer tid för undervisning.

----
SvD 
 ----