lördag 4 januari 2014

Jan Björklund prioriterar fel i skolfrågan

Alliansregeringen har gjort många bra insatser för att styra den svenska skolan rätt, men det är alarmerande att den ansvarige ministern, utbildningsminister Jan Björklund missar vad som är viktigast. Som ett mantra upprepar han tesen att den medicin som behövs är att skolan förstatligas.

Detta förenklade synsätt svår går tvärt emot vad vetenskapen visat. Det är inte huvudmannen som är avgörande utan lärares och skolledares pedagogiska förmåga som är direkt avgörande. Internationella och svenska studier visar att just professionens inflytande är centralt - inte alls lika mycket vilka ekonomiska resurser som ställs till förfogande. Tillspetsat kan man säga att kommuner där lokalpolitikerna försöker detaljstyra skolor och ta över lärarprofessionens roll, där kostar skolan pengar utan att ge valuta. Under sådana omständigheter klarar sig elever med starkt stöd hemifrån bäst.

I stället för att förstatliga skolan borde det handla om att
  • varje elev ska ges rätt stimulans och utmaning - bli sedda och få det stöd och den uppmuntran som den enskilda individen behöver
  • låta lärarna vara lärare - minska administration och pappersarbete, öka den pedagogiska tiden med eleverna
  • utveckla lärarnas roll och status genom att belöna duktiga pedagoer och möjliggöra för de duktigaste att stimulera och handleda mindre erfarna kollegor till utveckling av lärarkompetensen
Det är viktigt med tidig upptäckt av t.ex. inlärningssvårighet så att rätt stöd kan ges tidigt. På Lidingö finns både resurser (hjälpmedel) och utbildade speciallärare för att elever med dyslexi inte ska behöva komma efter i utvecklingen av läs- och skrivförmåga.

----

DN, DN, DN

---

Inga kommentarer: