tisdag 15 april 2014

Socialdemokratiskt nej till fritt skolval

Så har de reaktionära i Socialdemokratin höjt sin röst igen: Skåne-(S) kräver att det fria skolvalet slopas. Med en slutledningsförmåga som inte ens Nalle Puh skulle sänka sig till kommer man fram till att det är just det fria skolvalet som ligger bakom den svenska skolans sjunkande resultat. Att forskare lyfter fram helt andra förklaringar spelar ingen roll för hjärntrusten i Skåne-(S): det är friheten som hotar. Om vi bara inför tvång så löser vi problemen. Så vill hela S lösa alla problem: med mera tvång så blir allt bättre. Skolungdomar som tröttnat på skolan - tvinga dem tillbaka, skriv kontrakt men se inte efter vad som orsakat skolledan och försök framför allt inte skapa andra former av skola, andra inriktningar och annat innehåll som kan leda fram till anställbarhet.

Hur skulle då slopat skolval drabba Lidingöborna? Ett sätt att svara på det är givetvis att se på antalet barn som går i fristående verksamhet respektive i kommunal verksamhet:Antal elever i kommunal + fristående skola på Lidingö:          5461
Antal elever i fristående skola på Lidingö:                                 995

Antal barn i kommunal + fristående förskola samt pedagogisk omsorg:   2721
Antal barn i fristående förskola:                                                                   847
Antal barn i pedagogisk omsorg (alla fristående):                                       194


Slutsatsen kan bara bli att valfrihetens motståndare måste hindras att få inflytande.Socialism löser inte skolans problem, utan skapar dem!

---
 fredag 11 april 2014

Satsningar på skolan - därför att det behövs och därför att arbetslinjen ger resurserna

Nu går Alliansregeringen på storoffensiv i skolfrågan. Finansierade reformer med inriktning mot en bättre skola för alla:·        Förskolepaket: statsbidrag för mer personal
·        Lågstadielyft för förskoleklassen och åk 1–3
·        Obligatorisk läxhjälp i åk 4–9
·        Förstärkt frivillig sommarskola, åk 6–9, och obligatorisk sommarskola
·        Utökad undervisningstid i matematik i åk 7–9
·        Utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever
·        Statsbidrag för att förbättra studieresultaten i svenska för elever i åk 1–9 med liknande behov som nyanlända elever
·        Krav på kartläggning av nyanlända elevers kunskaper m.m.
·        Tioårig grundskola och skolstart vid sex års ålder inklusive förlängd skolplikt efter åk 9
·        Fortbildningssatsningen Läslyftet
·        Betyg från åk 4

Staten bidrar också till löneökningar för lärare genom karriärvägsreformen, enligt vad som beräknades i budgetpropositionen för 2014. 

Totalt innebär det för Lidingös del statliga resursförstärkningar till skolan på ca 20 miljoner kronor 2015 och mer permanent från 2019 på 25-30 miljoner kronor årligen.

torsdag 10 april 2014

Barngrupper i förskolan

Oppositionen i Lidingö har trumpetat om barngruppernas storlek och velat antyda att Lidingö skulle utmärka sig i negativ bemärkelse. När man ser på den nationella statistiken blir bilden inte alls lika dan:

Endast 33 av landets kommuner har färre barn per vuxen i förskolan (3,9-4,9 barn/vuxen)
Totalt 14 kommuner har lika många barn per vuxen (5,0) som Lidingö
Totalt 233 av landets kommuner har fler barn per vuxen i förskolan (5,1-7,0) jämfört med Lidingö

---


onsdag 9 april 2014

Alliansregeringen kan fortsätta satsa på skolan - oppositionen skulle inte ha råd

I och med att oppositionen - om den är överens - hellre satsar på bidrag och fler arbetslösa ungdomar kommer den inte ha råd med de satsningar Alliansregeringen pekar på i sin vårproposition. Socialdemokratin har kommit med matta lösningar som andas gammalt, förlegat tänkande: tvinga ungdomar och barn till olika obligatorier. Alliense ser behoven av att höja kvaliteten både kortsiktigt och långsiktigt. Men det är inte möjligt utan resurser. Resurser skapas genom att se till att så många som möjligt är i arbete, genom att ändra riktning från Socialdemokratins bidragssamhälle till ett modernare Sverige där alla behövs.

Arbetskraften lyfter Sverige!
250 000 nya jobb är bara början.
Vi har aldrig varit fler som bidragit till mer. Alla behövs.
För varje arbetsvecka, dag och timme blir Sverige bättre. Tåligare. Tryggare. Rikare.


Detta vill Alliansregeringen ledd av Nya Moderaterna åstadskomma:

 • Mer kunskap i svensk skola
  • Återupprättad kunskapsskola med tydligare kunskapsmål, nationella prov och tidigare betyg
 • Sedan 2006 har Alliansen ökat resurserna till svensk utbildning med 7 miljarder
  • Ytterligare 5,8 miljarder i ökade resurser till utbildning under 2014-2018
 • Alliansen satsar 650 miljoner på förskolan under den kommande mandatperioden
  • Mindre barngrupper i förskolan
  • Vi vill stärka lärarnas och förskolechefernas kompetens
  • Vi vill att skolinspektionen ska få ett tydligare uppdrag att granska svenska förskolors kvalitet
 • Grundskolan ska bli tioårig och att de elever som inte når kunskapsmålen i nionde klass ska gå ytterligare ett år för att nå behörighet till gymnasiet
 • Kunskapsmål för läsning redan från årskurs 1 
  • Betyg från årskurs 4
  • 500 miljoner kronor satsas för att 40 000 lärare ska fortbildas i hur de kan förbättra barnens läsförmåga 
  • Mindre klasser i lågstadiet för mer lugn och ro i klassrummen
  • 300 miljoner på fler utbildningsplatser för lågstadielärare 
 • Varje elev ska få rätt stöd i tid. Ingen ska gå osedd genom skolan
  • Därför vill vi utbilda 3000 fler speciallärare
 • Varje elev ska få mer tid med en skicklig lärare
  • 490 miljoner satsas per år för att utöka undervisningstiden i matematik i högstadiet
 • Totala antalet matematiktimmar i grundskolan ökar från 900 (läsåret 2012/13) till 1230 (läsåret 2016/17)
 • Alla elever ska ha rätt till läxhjälp för att nå kunskapsmålen
  • 400 miljoner kronor satsas per år för att kommunerna ska erbjuda läxhjälp
 • Alla elever ska ha rätt till sommarskola för att nå kunskapsmålen
  • 180 miljoner kronor satsas per år för att kommunerna ska erbjuda sommarskola
 • Gymnasieskolan ska hålla hög kvalitet och ha nära koppling med arbetsmarknadeN
  • Alliansen inrättar en ny gymnasiallärlingsanställning
 • Läraryrket ska stärkas med fler karriärtjänster och mindre pappersarbete
  • Lärare som utbildar sig till ämneslärare inom matematik, teknik eller något av No-ämnena ska få 25 000 kr i examenspremie per ämne
  • Lärare som utbildar sig till speciallärare ska få 50 000 kr i examenspremie
  • De nationella proven digitaliseras och rättas centralt för att minska lärarnas pappersarbete
 • Svensk forskning ska vara i världsklass
  • Alliansen har höjt forskningsanslagen med 9 miljarder kronor sedan 2006

tisdag 8 april 2014

Alliansregeringen sluter ringen - Östlig förbindelse

så kom då ett mycket efterlängtat initiativ från Alliansregeringen: en rejäl satsning på projektering av den östliga förbindelsen som sluter ringen kring Stockholms innerstad - kanske ska den kallas Alliansringen därför?

---

DN, Paul Lindquist

---

söndag 6 april 2014

Förebygg sexuella övergrepp - permanenta Preventell!

Inte för att jag själv arbetar vid Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, utan därför att det är så angeläget:

Det finns en försöksverksamhet med en telefon (PrevenTell) dit människor som oroar sig för att de själva eller någon närstående eller bekant kan vara i farozonen för att begå sexuella övergrepp, i synnerhet mot barn.

I samhället kan vi tala öppet om övergrepp av detta slag och vi känner nog alla obehag varje gång personer har blivit gripna eller dömda för otäcka övergrepp. Det måste finnas straff för sådant, men det vore ju ännu bättre om det gick att förebygga övergreppen.

Därför är det fantastiskt att det faktiskt finns möjligheter redan innan en person har förgått sig mot ofta försvarslösa individer som barn. Några citat ur en artikel på dagens Brännpunkt i SvD:

"Många barn utsätts för horribla sexuella övergrepp. Ett övergrepp som inte sker går inte att värdera i pengar. Men kostnaden för att driva, och utveckla, PrevenTells verksamhet är liten i jämförelse med vad sexuella övergrepp kostar samhället..."
 "Varje dag tar PrevenTell emot 4-5 samtal och totalt har hittills över 800 personer hört av sig. En majoritet, 70 procent, är mycket motiverade att bli av med sitt problematiska sexuella beteende och flertalet kommer till CASM för behandling. För många är steget att söka behandling stort och då är det oerhört viktigt att hjälpen är lättillgänglig."
"De som tar kontakt med PrevenTell mår ofta psykiskt dåligt. Att ta kontakten är för många inte bara ett första steg till att få hjälp med att förändra en oönskad sexualitet, utan också till att få hjälp för psykisk ohälsa i stort."
 "PrevenTell tar emot samtal från hela landet och kan sedan slussa vidare personerna till lokala vårdkontakter. PrevenTells projektfinansiering tar slut vid årsskiftet och verksamheten hotas därför av nedläggning."

----

lördag 5 april 2014

Arbetskraften lyfter Sverige

Sverigemötets huvudbudskap klart!

---

Rapport från Sverigemötet

I ett och ett halvt dygn har 2801 moderater diskuterat politik. Intressant och stimulerande. Jobbsatsningen behövs även för att skola och sjukvård ska kunna få bättre resurser.

---

fredag 4 april 2014

På väg till Sverigemötet i Göteborg

Så är det då dags för moderaternas kraftsamling inför valen. Brukar stärka både kunskap och ande.
På vägen ner läser jag i DN en föga analyserande artikel om moderata "lappkast", men många aspekter såsom förändringar i omvärlden förbigås eller förringas för att insinueras vara valfläsk. Lika illa som när förslaget om att finansiera satsningar på utbildning med höjda punktskatter likställdes med höjda inkomst- och arbetsskatter.

---