PRESENTATION


LARS BJÖRNDAHL

Vald 2010-2014 för Moderaterna till:
  • Lidingö Kommunfullmäktige 
  • Landstingsfullmäktige, Stockholms Län (valkrets O, ledamot sedan 7 juni 2011)


Jag arbetar i Lidingö kommunfullmäktige för en positiv moderat utveckling av Lidingö:
·        Låg skatt kombinerat med god service. Försiktig utveckling av ön med bevarande av Lidingös gröna särart.
·        Fortsatt satsning på Kunskapslinjen: Lidingö ska ha Sveriges bästa skolor och förskolor: valfrihet, kunskap och trygghet. Tidig upptäckt av problem med läsning, skrivning och räkning för att kunna ge det stöd som behövs. Motverka utslagning i skolan. Omdömen och betyg i skolan.
·        Privata alternativ för förskolor och skolor är bra men ska inte leda till att väl fungerande kommunal verksamhet tvingas över i privat form – det viktiga är kvaliteten, inte driftsformen. 
·        Arbetsro och respekt i skolan – intensifierat arbete mot alla former av mobbning.
·        Skolmatsupphandling där entreprenörerna tävlar om bästa kvalitet. Fortsatt noggrann kontroll att entreprenörerna följer avtalen!
·        Musikskola i Musikens Hus och med utveckling av samarbete med Sagateatern och andra Kultur- och Fritidsaktiviteter.
·        Lidingö Hospice ska bevaras och utvecklas i samarbete med Landstinget.
·        Ökad frihet i valet av hemtjänst och annan service inom äldrevården.
·       Gärna ett utvecklat centrum med fler affärer men utan att ta angränsande ”gröna kvarter” i anspråk; den stora parkeringen skulle till exempel kunna bli ett garage under hus med affärslokaler och kanske även bostäder ovanpå. Utreda om Lidingöbanan i framtiden kan dras via Centrum.Jag vill bidra i Landstinget till regionens utveckling - "Vård och Tåg i Tid". För miljöns skull behövs stor moderat representation i landstinget.
·       Hela stockholmsregionen växer och både vägar och kollektiva transportmedel behöver följa den utvecklingen. Förbifart Stockholm behövs liksom en moderniserad kollektivtrafik. Lidingöbanans upprustning och anknytning till Cityspårvägen är ett utmärkt exempel på framtidstänkande i landstinget.
·       Storstockholms sjukvård erbjuder service på mycket hög nivå, men effektiviteten kan bli bättre. Vårdval Stockholm har satt patienterna i centrum och minskat den politiska styrningen av patienterna. De offentliga sjukhusens gigantiska byråkrati och delvis förlamande hierarki måste reformeras så att de som utför vården får större inflytande.Jag nådde visserligen inte in i Riksdagen denna mandatperiod men kommer att forsätta att argumentera om:
·        Satsning på arbetslinjen för att med goda statsfinanser kunna säkra dagens och framtidens pensioneroch övrig välfärd. 
·        Nej till fastighets- och förmögenhetsskatt och den ”tillfälliga värnskatten”.
·        Fortsatt utveckling av skolan från vänsterns flum till en skola som för alla elever, oavsett om man vill läsa på universitet eller vill utbilda sig i ett praktiskt yrke. 
·        Stärkt lärarstatus genom kompetensutveckling och underlättnad för personer med annan universitetsbakgrund än lärarhögskola att bli lärare. 
·        Närmare koppling mellan universitetsforskning och skolan.
·        Universiteten ska fokusera på kunskapsuppbyggnad i stället för att konkurrera med näringslivet om projekt som snabbt kan leda till ekonomisk vinst.
·        Ett försvar i tiden – anpassat till nutidens risker och hotbilder.
·        Ett rättsväsende som sätter brottsoffret i centrum; ett samhälle som motverkar utanförskap, missbruk och kriminalitet.


Ett varm tack till alla som stött mig i mitt politiska arbete med uppmuntran i olika former, inte minst kryss på valsedel (348 kryss i landstingsvalet!!).


Kontaktuppgifter:
E-post: Lars.Bjorndahl@moderat.se
Telefon: 070-565 54 06
Blogg: http://bjorndahl-moderat.blogspot.se
-----------------------------------------------------